Programa

EL NOSTRE PROJECTE SOCIAL

Servei d’ocupació municipal
Crear el servei d’ocupació municipal de Banyeres amb la finalitat de garantir el dret dels ciutadans i ciutadanes de disposar de serveis d’orientació, formació i intermediació laboral, i contribuir a la seva ocupabilitat. Entenem que el treball és un element clau per a la convivència, per a millorar l’equilibri dels nivells de rendes de la ciutadania i per a la cohesió social, des d’aquest servei municipal d’Ocupació s’oferirà una atenció personalitzada i de qualitat, prioritzant les accions que faciliten l’accés al treball de les persones que es troben allunyades dels circuits laborals normalitzats, mitjançant la qualificació professional i la promoció de mesures integradores.

Els seus principis rectors seran:
Universalitat, gratuïtat, igualtat, cohesió social, corresponsabilitat, transversalitat, compromís públic i qualitat del servei.

Aquest servei oferirà: cursos de formació, programes ocupacionals, espais de recerca de feina i espais per a les empreses per anunciar les seves ofertes de feina.

Treballarem per dinamitzar el cooperativisme i l’autònom.

Serveis socials
L’article 42.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que els poders públics han de vetllar per la dignitat, la seguretat i la protecció integral de les persones, especialment de les més vulnerables.

Per aquest motiu es imprescindible dotar als nostres serveis socials de eines per poder acompanyar a les persones en aquests moments de dificultats.

Es crearà el Fons Municipal de Solidaritat per atendre situacions de dificultats econòmiques que cada vegada pateixen més famílies.

A través d’aquest fons es pretén donar atenció a totes aquelles famílies derivades pels Serveis Socials Bàsics en situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència en què es troben les persones que no disposen de recursos suficients per afrontar-les i no estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts.

El dret a l’habitatge es considera una de les necessitats bàsiques que possibiliten una vida digna. Aquest dret no està garantit a totes les persones, per aquest motiu i dintre de les possibilitats que té l’Ajuntament s’adquirirà i/o rehabilitarà un habitatge per resoldre problemes puntuals d’emergència d’habitacle.

És crearà la taula de la solidaritat, hi formarà part el tècnic d’ocupació i els tècnics de serveis socials bàsics, valorarà les situacions d’urgència social. També gestionarà el fons Municipal de solidaritat, aquest està pensat per donar cobertura a projectes per tal de protegir a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat social, treballant des de la integralitat. També gestionarà l’habitatge posat a disposició de possibles emergències. I finalment, gestionarà el banc d’aliments.

Hem de ser conscients que la protecció del fracàs social no és exclusiva dels serveis socials, ha de ser abordada des de tots els àmbits.

Potenciar les associacions
Un problema comú amb moltes de les nostres entitats és que els seus càrrecs estan ocupats per voluntaris els quals els queda lluny els aspectes fiscals i administratius. En moltes ocasions aquest és l’entrebanc perquè moltes persones valides no acceptin un càrrec a una entitat.

Per tal de poder facilitar l’accés a totes les persones a les juntes directives de les entitats i poder treballar en comoditat i responsabilitat es donarà un servei d’atenció i acompanyament a les entitats per resoldre aquests temes.

Per altra banda, som conscients que les quotes que reben moltes entitats dels seus associats són insuficients per poder portar a terme projectes que requereixen d’uns recursos econòmics o materials que superen les seves perspectives. Per aquest motiu intentarem dotar d’espais i recursos a les entitats en funció dels seus projectes.

Gent Gran
L’objectiu principal de la dinamització de la llar d’avis i les activitats complementaries és donar les eines necessàries per millorar la qualitat de vida de les persones grans.

Es tracta de convertir la llar d’avis en el centre de dinamització social i cultural de la gent gran de Banyeres. S’haurà de reconvertir en part en un servei adreçat a les persones grans amb necessitats oferint serveis que ajudin a preservar l’autonomia de les persones grans i alhora els millori la seva qualitat de vida, com potser una opció de menjador o càtering.

Proposem un servei flexible amb personal qualificat i que s’adapti a les necessitats reals.

Jovent
Fer del local de joves un espai que estimuli la cultura i el lleure entre el jovent. Hem d’aconseguir que sigui el punt de trobada, el centre de dinamització social i cultural de la gent jove.

Molta informació de vegades porta a la desinformació per aquest motiu dinamitzarem el servei d’atenció, orientació i assessorament per a joves sobre: habitatge, treball, formació acadèmica, formació no reglada, cultura, turisme, mobilitat internacional, salut, oci, entre d’altres. A través de tallers aprofundirem en els diferents temes. Serà un servei dinàmic i flexible adaptat a les necessitats dels nostres joves.

Feminisme
En el nostre municipi compta amb una associació de dones que fa molt de temps que està en marxa i col·laborant activament, per tant li donarem tot el nostre suport i treballarem juntes per poder aconseguir un programa d’acompanyament a les dones: tant lúdic, cultural com de formació.

Treballarem amb els serveis socials municipals per tal de prevenir qualsevol tipus de situació de risc per a les dones i nenes.

Urbanisme feminista:
La teoria és la d’aconseguir espais urbans amb la vida al centre: inclusius, respectuosos, vitals. Ningú coneix millor els espais que els seus veïns. Coneixen les seves necessitats, els seus problemes, els seus punts forts, els seus punts dèbils.

Volem fer més segurs els nostres carrers, per això tindrem en compte les propostes de l’associació Femmes et Villes International, la primera associació internacional que treballa per construir ciutats feministes. Tenim voluntat d’apoderar les dones i de crear diàleg i canvi dins del nostre govern municipal en termes d’espai públic.

Educació
Donarem suport a l’escola pública i la llar d’infants perquè els nostres centres educatius puguin disposar de professionals competents i compromesos amb el projecte educatiu dissenyat per la nostra escola que afavoreixi les bones practiques educatives i del treball cooperatiu de l’equip de docents.

Volem una escola que tingui com a finalitat la formació integral de la persona i la seva capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat. Que l’alumne sigui el centre de l’escola.

Una educació de qualitat requereix del compromís i la participació de tothom. El servei públic ha de garantir la complicitat i treball de tots els agents implicats en l’entorn educatiu: escola, ajuntament, famílies.

Adhesió al programa Educació 360º a temps complert. Educació 360 és una iniciativa educativa, social i política que proposa que el model educatiu promogui i in­tegri els aprenentatges i l’educació que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones, connectant l’escola, famílies i tots els recursos i actius de la comunitat.

Volem reduir desigualtats. En el temps no lectiu és on es produeixen més desigualtats. Volem aconseguir una societat més formada, més empoderada, més crítica, més resilient a les crisis i amb més cohesió social.

Esport
Fer esport de forma saludable i divertida utilitzant els espais públics del nostre poble, potenciant la utilització dels parcs, jardins i instal·lacions esportives.

Motivar la pràctica de l’esport, per a totes les edats i sexes, com a millora de la salut física i psíquica.

L’esport i l’activitat física com un complement educatiu que contribueixi a l’adquisició de bons hàbits i formes de vida saludables.

Vist l’ interès manifestat per alguns particulars, i seguint amb la voluntat de dotar al municipi amb un ampli ventall d’equipaments esportius, realitzar el projecte i construcció de pistes de paddle.

Per tal de poder donar mes versatilitat a la pista coberta i un millor aprofitament en casos de meteorologia adversa es cobririen els laterals de la pista coberta així com l’ampliació de la coberta a la zona de graderies.

Creació d’un espai lúdic esportiu a cada nucli. Dotació d’uns equipaments saludables per fer exercici físic en zones verdes o d’equipaments.

Fomentar l’associacionisme esportiu per poder ajuntar esforços per fomentar la pràctica de diversos esports al municipi.

Animals
Fomentar la creació d’una associació sense ànim de lucre per la defensa dels animals. A través d’aquesta associació es dissenyarien campanyes que fomentin el respecte i l’ús dels espais públics. S’estudiaria la dotació de més espais lúdics per animals i com dinamitzar-los per a un major ús.

Crear un registre i fomentar la creació de colònies de gats controlats al carrer. Aconseguir voluntariat per a poder fer-ne seguiment i l’Ajuntament portarà a terme la seva esterilització per evitar la sobrepoblació.

EL NOSTRE PROJECTE SOSTENIBLE

Energies netes
Contractar la realització d’un estudi tècnic de cadascuna de les instal·lacions municipals per instal·lar-hi la millor, més adequada a l’espai i més eficient de les energies netes que es disposa fins al moment.

Fomentar la transició cap al vehicle elèctric/híbrid, mitjançant la bonificació total o parcial dels impostos municipals als vehicles.

Les noves adquisicions i renovacions de vehicles municipals seran elèctrics o híbrids

Disposar de punts de recàrrega ràpida distribuïts pel municipi

Fomentar l’autoconsum fotovoltaic i altres energies netes mitjançant la bonificació de les llicències municipals per instal·lacions fetes pels particulars.

Realització de conferències i/o tallers adreçades a facilitar informació als particulars en aquest àmbit.

Reciclatge
El percentatge de reciclatge a Banyeres està estancat i per tant cal dur a terme accions per millorar resultats en aquest sentit.

Realització de l’estudi de quin és el millor sistema de recollida de residus tenint en compte les característiques del municipi.

Projecte de conscienciació
Es treballarà per a l’elaboració d’un projecte de conscienciació en diferents àmbits de cara millorar el reciclatge, adreçat tant a nivell escolar com als adults. S’estudiarà la possibilitat de contractació d’educadors mediambientals per al servei de recollida de residus.

Bonificacions per fer bon reciclatge.
Establir un sistema de bonificació als usuaris que facin una bona gestió dels residus familiars. S’estudiarà quin és el millor sistema de bonificació: com potser un descompte en el rebut de brossa.

Aplicació de sancions
Un cop realitzat els estudis abans anomenats, s’hagi portat a terme les campanyes conscienciació de millora del reciclatge, s’hagin implantat totes les millores els veïns que no reciclin correctament se’ls sancionarà, per evitar que es perjudiqui a la resta d’usuaris.

Transport públic
Establiment d’un sistema de transport públic a demanda, per fer recorreguts entre els nuclis del municipi. Alhora intentarem a través del Servei de transport de la Generalitat poder incloure dintre d’aquest servei i alguns destins concrets: estació RENFE, HOSPITAL, etc…

Carril bici
Els hàbits de mobilitat estan canviat. Per aquest motiu creiem que en l’estudi de mobilitat es podrà incloure espais de circulació per a bicicletes.

Indústria i comerç

Mercat
Recuperació, impuls i gestió dels mercats de diumenge i dimecres. Estudiar la possibilitat de concentrar-los en un únic dia.

Foment i impuls del comerç de proximitat
Establir incentius per tal d’afavorir la implantació de nous comerços en el municipi. Prioritzant tots aquells que siguin de productes ecològics i de proximitat.

Dinamització polígon industrial El Poet
Col·laborar amb els promotors del Polígon Industrial El Poet, per tal de desencallar els tràmits que calguin a fi de que aquest polígon que tenim de fa tant temps, pugui començar a acollir empreses i ser un focus de generació de nous llocs de treball.

Urbanisme

Adequació el POUM
Des de la seva aprovació definitiva el POUM no ha estat modificat en cap sentit, tot i que hi ha diverses circumstàncies que han succeït que requereixen la seva actualització com per exemple la revisió dels límits entre el terme de Banyeres i Llorenç. Tanmateix hi ha un problema similar amb la delimitació entre Banyeres i Santa Oliva encara pendent de resoldre. Per la qual cosa entenem prioritari adequar aquest instrument de planejament a les necessitats actuals i futures. Hi ha pendent de realitzar quinze modificacions, pel cap baix.

Construcció centre cívic Casa Roja
Seguint la dinàmica de dotar a cada nucli d’un centre cívic o local per a les activitats que es desenvolupin en cada un, caldria iniciar negociacions amb els propietaris dels terrenys destinats a equipament per tal d’aconseguir un espai on poder ubicar aquest centre cívic i fer-ne el projecte i la edificació.

Adequació zona verda dels Boscos
Tenim actualment una zona verda a la urbanització en què tan sols hi trobem un espai petit destinat a parc infantil i la resta està pràcticament abandonada. Es tracta de convertir aquesta zona verda en un punt de trobada per la urbanització: instal·lant un parc de salut i un itinerari saludable.

Construcció d’una plaça a Saifores
El nucli de Saifores està mancat d’un espai d’esbarjo i de trobada a l’aire lliure. Cal poder fer realitat aquesta demanda. Per la qual cosa s’habilitarà una plaça on s’hi disposaran elements per fer activitats saludables.

Serveis

Pla Director
El Pla director estableix una diagnosis de la situació actual del servei d’aigua i defineix la situació optima, establint els objectius a aconseguir i els terminis i costos per arribar-hi.

Revisar el Pla Director de l’aigua elaborat i pendent d’aprovació. Aprovació definitiva del mateix i definir actuacions prioritàries.

Substitució canonades fibrociment
Elaborar un projecte de substitució de les canonades de fibrociment existents en la xarxa d’aigua municipal. Establir el calendari d’actuació.

Aquesta seria una de les actuacions prioritàries.

Substitució de comptadors amb telelectura
Substitució dels comptadors d’aigua actuals, la majoria dels quals son obsolets, per comptadors amb telelectura que permetran un control mes exhaustiu del funcionament de la xarxa així com de la detecció de possibles fuites en els particulars.

Estudi estalvi energètic
Portarem a terme un estudi de cada instal·lació i edifici municipal per saber a quin nivell d’eficiència energètica ens trobem i quines mesures podem prendre per arribar a un consum molt baix.

Neteja viària i de zones d’esbarjo
Millores en l’arbrat i jardineria per tal de dotar de mes vegetació i assegurar-ne un correcte manteniment.

Millorar els contractes de neteja viaria, zones d’esbarjo i neteja de contenidors, per tal de garantir un estat de neteja correcte en tot moment. Establint un sistema de supervisió del correcte compliment dels contractes per part de les empreses contractades.

Tenim un municipi amb un extens terme i ple d’espais naturals. Redactar un pla estratègic per tal de convertir la riera que travessa tot el municipi en un espai natural on poder-ne gaudir per fer esport o activitats lúdiques, passant a formar part d’un gran itinerari saludable que fos nexe d’unió entre diversos nuclis.

Condicionament de les voreres en molt mal estat. Zona Priorat principalment i altres punts concrets d’altres nuclis.

Redistribució dels edificis públics
L’ajuntament disposa de diversos edificis de titularitat municipal i que en alguns casos estan infrautilitzats i en altres desbordats. Caldria fer una redistribució d’aquests espais de cara a aprofitar-los millor.

Pla de manteniment dels edificis municipals
Elaboració d’un pla de manteniment dels edificis i equipaments municipals de cara a garantir la seva conservació i bon estat. Per posar un exemple hi ha problemes de goteres en un edifici antic perquè a la coberta s’hi acumulen restes vegetals. Com que no hi ha un programa que prevegi fer neteges periòdiques de la coberta, sempre cal anar fent reparacions i pintant cada cop que surten. O el pati de l’escola bressol per dir-ne algun altre.

Remodelació del consultori mèdic
Fa molt de temps que per part del personal mèdic es demana una reestructuració d’espais del consultori mèdic. Treballarem perquè el Departament de Salut integri el consultori del nostre municipi dintre de la seva xarxa de consultoris i porti a terme una adequació de les instal·lacions. De la mateixa manera que treballarem perquè puguem millorar l’atenció a les persones amb més personal sanitari.

EL NOSTRE PROGRAMA SEGUR

Creació del servei de vigilància
Creació del servei de vigilància municipal. Habilitació de personal funcionari per tal de dur les tasques de vigilància en tot el terme municipal mitjançant rutes diürnes i nocturnes, amb la funció de detecció de qualsevol tipus d’incidència tant pel que fa al correcte funcionament dels serveis municipals, com per altres esdeveniments de qualsevol índole.

Així com vetllar per la detecció d’actes incívics i vandàlics que es produeixin en el municipi, establint la potestat de poder sancionar.

No només s’encarregaran de les tasques de vigilància, sinó que també vetllaran per atendre a altres qüestions de la ciutadania. Aquest servei respondrà a les necessitats reals del municipi. No obstant això el nou cos s’encarregarà principalment de l’àmbit de la seguretat a la localitat.

Pla de mobilitat
Elaboració d’un pla de mobilitat per tal de revisar la idoneïtat de la senyalització viaria horitzontal i vertical en tots els nuclis, i en tots els camins municipals, prioritzant la senyalització orientada als vianants i establint, on s’escaigui, la previsió de carrils bici. Mirant a l’hora de donar resposta als problemes d’aparcament que es produeixen en algunes zones.

Zones d’aparcament
Habilitació d’espais d’aparcament en zones conflictives per manca d’aparcament, d’acord amb l’establert al Pla de Mobilitat.

Identificació i condicionament de camins municipals
Elaborar un catàleg de camins municipals per tal d’identificar els que son de titularitat municipal i poder-ne fer una recuperació i manteniment adients. Així com una correcta senyalització amb indicacions per als circuits saludables per fer a peu o en bicicleta.

Itineraris saludables i Parcs de salut
Creació d’un parc de salut en cada nucli. Dotació d’uns equipaments saludables per fer exercici físic en zones verdes o d’equipaments, incorporant a aquests parcs de salut uns itineraris saludables.

Els Itineraris Saludables són recorreguts que transcorren tant per dins el nucli urbà com pels seus entorns. Estan senyalitzats de manera permanent per facilitar la pràctica d’activitat física moderada, principalment, per promoure l’acció de caminar. Caminar per una Xarxa d’Itineraris Saludables permet prendre consciència del temps que es triga en recórrer les distàncies recomanades.

Els aparells que formen els Parcs Urbans de Salut estan enfocats a realitzar un treball de prevenció, millora i/o manteniment dels moviments necessaris per a les activitats de la vida diària per així millorar la qualitat de vida de les persones.

Pla d’emergència municipal
Tenim un terme on hi ha moltes empreses amb diversos nivells de perill potencial. Algunes tenen quelcom semblant a un pla d’emergències i d’altres no tenen res. A Saifores hi ha aquesta preocupació per Esteve Química i a Casa Roja per Enagas. Caldrà elaborar un Pla Municipal que englobi tots aquests plans i programar simulacres d’actuació davant de possibles emergències. Fent participar a les empreses en l’actualització periòdica d’aquest Pla d’Emergències Municipal.

Potenciar l’associació de protecció civil
Posar en marxa del servei de voluntariat de protecció civil. Establir un conveni amb aquest col·lectiu de voluntaris de cara a donar suport en les activitats que s’organitzin en el municipi, en coordinació amb el servei de vigilància. Dotant-los d’un espai i mitjans necessaris per dur a terme les tasques pròpies.

Estudiar la possibilitat d’instal·lació de càmeres de vigilància ja que no volem traspassar el límit de seguretat i envair la privacitat. Posarem aquelles que es consideren necessàries i justes per evitar robatoris i vandalisme és a dir, com a mesura dissuasòria i de control en cas d’actuacions incíviques.

EL NOSTRE PROGRAMA PARTICIPATIU

Cultura
Fer de la cultura un pilar del benestar. Un poble que aposta per la cultura.

Jaciment Iber
Atès que aquest jaciment te una gran importància per al futur del nostre municipi i pot ser un referent a nivell es treballarà la creació d’un òrgan tècnic amb informes vinculants per la presa de decisions. sobre com anar desenvolupant l’excavació i explotació del jaciment. Un òrgan compost per diferents representants polítics municipals i supramunicipals, i representants de les universitats i de la cultura, per tal de donar criteri en les actuacions.

Les primeres actuacions serà l’adquisició de la finca on es troben les restes ibèriques per tal de poder començar a sol·licitar subvencions i començar a fer-hi actuacions.

Iniciar les excavacions establint convenis i acords amb universitats i centres de recerca arqueològica per tal d’organitzar camps de treball per estudiants o voluntaris.

Can Fontanilles- Museu Cañas
Finalització de les obres de consolidació de Can Fontanilles. I contractació de les obres de museïtzació per tal de convertir l’edifici històric de Can Fontanilles en el futur Museu Josep Cañas.

Creació programa estiu-actiu
Perquè l’estiu és per gaudir del carrer crearem una programació d’activitats per a tots els públics oferint activitats formatives, de lleure, d’oci, culturals o espectacles infantils, es pretén generar espais de trobada per viure el carrer.

Festes

Creació de la comissió de festes del municipi
Per tenir unes festes per a totes les edats, perquè es preservi la tradició i la nostra diversitat, perquè siguin unes festes de tots i per a tots hem d’aconseguir unes festes variades i engrescadores.

Creació del calendari de diades i trobades anuals
Al llarg del temps s’han intentat fer algunes trobades sense definir una data i sense un objectiu definit i cap d’elles ha tingut continuïtat. Per això proposem dissenyar juntament amb les entitats crear diades, trobades amb uns objectius clars i amb unes dates determinades que any rere any es puguin anar celebrant fins a consolidar-les.

Participació ciutadana
La participació ciutadana comporta l’establiment de mesures per a fomentar la participació i col·laboració dels ciutadans en la presa de decisions.

La transparència comporta la publicació de la informació pública de manera comprensible i accessible pel ciutadà i la gestió del dret d’accés a la informació, demanar informació de domini públic i que li sigui facilitada.

Et proposem diàleg com a punt de trobada de totes les banyerenques i banyerencs.

Pressupostos participatius
Els pressupostos participatius permeten la participació directa de la ciutadania en l’elaboració dels pressupostos públics, implicant-la en dos àmbits diferents. D’una banda, en la reflexió de necessitats, identificació de demandes i priorització dels pressupostos i d’altra, en el seguiment de l’execució del pressupost i per tant, en la rendició de comptes continuada per part dels equips de govern.

Iniciarem aquest procés en el primer any en la dotació d’una partida econòmica per tal que siguin propostes veïnals les que es sotmetin a votació i s’acabin duent a terme. Per anar progressivament incrementar la participació ciutadana fins a l’elaboració total juntament amb els tècnics i polítics municipals.

Creació de la taula de les associacions
El nostre municipi compte amb diferents nuclis i amb molta varietat d’entitats per tant és necessari crear una taula de participació a on es puguin establir les prioritats del món associatiu i les seves necessitats per poder desenvolupar el seu projecte.

Desenvolupament de processos participatius
Establir un sistema per tal de poder realitzar consultes populars per a copsar la voluntat ciutadana en aspectes que tinguin una especial importància per al municipi.

En aquest sentit considerem prioritari iniciar un procés participatiu per a la futura implantació del Logis Penedès. Entenem que el deure de l’Ajuntament és facilitar tota la informació possible a la ciutadania perquè puguin valorar els pros i contres d’aquesta infraestructura i pugui adoptar un posicionament al respecte. I la funció del govern municipal seria la de defensar el posicionament majoritari sorgit d’aquesta consulta.

Elaboració del Codi de bones pràctiques en la contractació pública
Amb aquest Codi volem garantir la neutralitat i la igualtat de tracte. Determinar el preu de licitació tenint present que les proposicions contractuals puguin tenir en compte adequadament les condicions laborals i salarials establertes en els convenis col·lectius dels treballadors que hagin d’executar les prestacions.

Licitar com a mínim el 7% de la contractació amb centres especials de treball i/o empreses d’inserció laboral.

Promocionar la contractació de cooperatives d’autoocupació.

Fer el seguiment de l’acompliment de les obligacions de transparència de l’Ajuntament

Publicació de tots els contractes realitzats per l’Ajuntament. Facilitació de la informació pública sol·licitada pels ciutadans i ciutadanes per conèixer les decisions preses en contractació pública i la forma com aquestes decisions són preses.

I sobre tot, cal fer una bona planificació de les necessitats de contractació de l’Ajuntament

Administració electrònica

Suport en tràmits administratius
Establir un servei d’assessorament als ciutadans, entitats i empreses per tal de facilitar la sol·licitud de tràmits per mitjans tecnològics. Donarà mes llibertat als usuaris a l’hora de sol·licitar serveis a l’Ajuntament o inclús a altres administracions.

Portal de transparència
Garantir una web municipal on hi hagi tota la informació relativa a les activitats públiques que es facin i un portal de transparència actualitzat i comprensible on es pugui trobar la informació que els ciutadans tenen dret a poder consultar.

APP Municipal
Contractar o desenvolupar una app amb la qual l’ajuntament pugui establir una via de comunicació directa amb els ciutadans, per informar d’esdeveniments, actes, incidències, avaries, etc.. a traves dels dispositius mòbils.

Adreça

JUNTS PER BANYERES
HOTEL D’ENTITATS
Planta 2.
Carrer Josep Cañas, 3
43711 Banyeres del Penedès

Telèfon

621 27 33 56

WhatsApp
1
Necessites ajuda?
Hola, en que et podem ajudar?